SuperGame.be Algemene Voorwaarden

Algemene contractsvoorwaarden www.supergame.be

Voorafgaande opmerking

Tonalty Amusement NV biedt op de website www.supergame.be kansspelen aan.

Uw deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze algemene contractsvoorwaarden, die u aandachtig en volledig dient door te nemen.

Door op " Ik ben 21 jaar of ouder en accepteer de Algemene Voorwaarden" te klikken, bevestigt u dat u deze overeenkomst heeft gelezen en dat u zich ertoe verbindt deze integraal te zullen naleven, alsook de voorschriften en gedetailleerde instructies van de software en de kansspelen. U erkent dat u zich in het bijzonder zal houden aan ons privacy-beleid, ons "bonus"-beleid, ons beleid inzake opnames en kansengelijkheid, zoals omschreven in deze overeenkomst en de eventuele updates.

Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst, klik dan niet op "Ik ga akkoord" en stop onmiddellijk met het raadplegen van de website www.SUPERGAME.be, met het downloaden, installeren of gebruiken, op welke wijze dan ook, van de software en verwijder de software van uw computer.

Zorg ervoor dat u alle voorwaarden van deze overeenkomst begrijpt. Indien u twijfels hebt betreffende de rechten en verplichtingen voor uzelf of Tonalty Amusement NV, die voortvloeien uit deze overeenkomst, neem dan contact op met een advocaat alvorens u in te schrijven.

De kansspelen die Tonalty Amusement NV aanbiedt, voldoen aan de Belgische regelgeving. Het is belangrijk dat u zich informeert over de in uw land geldende wetten alvorens u in te schrijven. Tonalty Amusement NV draagt hierin geen enkele verantwoordelijkheid. Bepaalde kansspelen zijn mogelijk door de wet verboden in uw land of onderworpen aan bepaalde voorwaarden.

1. IDENTIFICATIE

Supergame.be is een website met url www.supergame.be die wordt uitgebaat door Tonalty Amusement NV. Tonalty Amusement NV is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen (België), Statiestraat 40, en met ondernemingsnummer 0458.780.603 (RPR Antwerpen). SUPERGAME is een merknaam en handelsbenaming van Tonalty Amusement NV, alsook de benaming van een vestigingseenheid van Tonalty Amusement NV, met nummer 2.079.223.209, te 2018 Antwerpen, Breydelstraat 29. Tonalty Amusement NV is houder van onder meer vergunning B+8543 van de Belgische Kansspelcommissie voor de uitbating van een online speelautomatenhal (kansspelinrichting klasse II), ondergebracht op de website www.supergame.be.

2. DEFINITIES

 • Gebruikersaccount: de gebruikersaccount is een persoonlijk account geopend door een klant (de "Speler") die deze persoon, volgens de voorwaarden in deze overeenkomst, toegang verleent tot de software voor de online kansspelen; de account kan voorlopig of definitief zijn.
 • Overeenkomst: alle clausules die zijn beschreven in deze algemene contractsvoorwaarden, alsook alle voorschriften en gedetailleerde instructies van de software en de kansspelen die beschikbaar zijn op de website.
 • Speler: verwijst naar elke persoon van 21 jaar of ouder, die zich heeft ingeschreven op de website en die beschikt over een gebruikersaccount (Gratis Speler en Cash Speler).
 • Software: verwijst naar alle programma's, bestanden en gegevens of elke andere inhoud op de website www.supergame.be (de "Site") of afgeleide inhoud die de speler in staat stelt om deel te nemen aan de online spelen.
 • Naam van de gebruiker en wachtwoord: de naam van de gebruiker en het wachtwoord dat de Speler heeft gekozen bij zijn inschrijving op de online spelwebsite.
 • Wij of Supergame: Tonalty Amusement NV.
 • Playthrough: het aantal keren dat het bonusbedrag moet worden ingezet voordat de bonus door de speler kan worden opgenomen. Playthrough wordt enkel berekend op de volgende spellen: speelautomaten van het type "dice".
 • Site: verwijst naar de website die beschikbaar is onder de URL www.supergame.be en elke andere site die toegankelijk is via links en/of elke andere toegang.
 • U: de Speler en, in het algemeen, elke gebruiker van de software.
 • De Partijen: verwijst naar de gebruiker van de software en Tonalty Amusement NV.

3. VOORWERP

Deze overeenkomst regelt de toegang tot de Site en de Software en de deelname aan de online spelen die, gratis en/of tegen betaling, beschikbaar zijn op de Site en waarvoor Tonalty Amusement NV opereert onder de bevoegdheid van de Belgische Kansspelcommissie.

4. TOEPASSINGSGEBIED, AFDWINGBAARHEID EN GEEN HERROEPINGSRECHT

4.1. Toepassingsgebied

De Overeenkomst vormt, samen met de gedetailleerde voorschriften en instructies over de Software en de kansspelen, daaronder onder meer begrepen de spelregels, de regels m.b.t. promoties, bonussen en speciale aanbiedingen, aangeboden door Tonalty Amusement NV de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt iedere andere voorgaande overeenkomst. Zij is van toepassing op alle betrekkingen tussen partijen, onder meer doch niet enkel op iedere toegang door een speler tot de site en de software en elke deelname van de speler vanaf het ogenblik van zijn inschrijving.

De toepassing van deze overeenkomst is een essentieel onderdeel van de overeenkomst tussen de speler en Tonalty Amusement NV. Er kunnen, onverminderd wat volgt, enkel schriftelijk en in onderlinge overeenstemming wijzigingen aan worden aangebracht. De speler kan op geen enkele manier aanspraak maken op de toepassing van andere voorwaarden, welke dan ook, andere dan de huidige algemene contractsvoorwaarden.

Tonalty Amusement NV houdt zich het recht voor om deze algemene contractsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen en verbindt zich ertoe om, in dat geval, de spelers via de site op de hoogte te brengen van de nieuwe versie en de datum van inwerkingtreding. Tonalty Amusement NV kan de kennisname door de speler van de gewijzigde algemene voorwaarden aantonen met alle middelen van recht (het bewijsrecht in handelszaken wordt algemeen van toepassing verklaard) en kan zo onder meer volstaan met het voorleggen van een print-screen, genomen van de website op de datum van het opladen van de laatste nieuwe versie van de algemene voorwaarden.

4.2. Afdwingbaarheid

Elke deelname van de speler aan het spel dat wordt aangeboden op de site, veronderstelt de voorafgaande raadpleging van deze algemene contractsvoorwaarden en de uitdrukkelijke aanvaarding ervan door de speler. Het aanvinken van de melding: ‘Ik bevestig dat ik 21 jaar of ouder ben. Ik oefen geen beroep uit als notaris, magistraat, gerechtsdeurwaarder of ben geen lid van de politie. De gebruiksrechtovereenkomst en de algemene contractsvoorwaarden heb ik gelezen en zijn duidelijk voor mij.’, bij de inschrijving van de speler zoals weergegeven in artikel 5 van deze algemene contractsvoorwaarden wordt beschouwd als een elektronische handtekening.

Deze elektronische handtekening heeft, tussen de partijen, dezelfde waarde als een handgeschreven handtekening; ze is het bewijs dat de speler kennis heeft genomen van de overeenkomst, van zijn toestemming voor zijn inschrijving en zijn instemming met de overeenkomst die als een gevolg daarvan dus afdwingbaar is; ze geeft bovendien ook uiting aan de goedkeuring van de speler wat betreft de invorderbaarheid van verschuldigde bedragen op grond van deze inschrijving en van alle verschuldigde bedragen die voortvloeien uit de deelname van de speler aan de spellen die worden aangeboden op de site.

4.3. Geen herroepingsrecht

Op grond van art. VI.53, 14° van het Wetboek van Economisch recht heeft de Speler geen herroepingsrecht van de overeenkomst in de zin van art. IV.47 van voormeld Wetboek.

5. INSCHRIJVING

5.1. Aanmaken van een Gebruikersaccount

De toegang tot de software en de deelname aan de spellen die worden aangeboden op de site is voorbehouden voor spelers die zich eerst op een geldige manier hebben ingeschreven op de site door het inschrijvingsformulier op de site in te vullen. Voor deze inschrijvingsprocedure moet de speler zich verplicht identificeren door zijn gebruikersnaam, e-mailadres, een wachtwoord en de volgende informatie op te geven: naam, voornaam, adres, nationaliteit, geboortedatum, land van verblijf, zijn rijksregisternummer of paspoortnummer en alle andere informatie die wordt gevraagd bij de online inschrijvingsprocedure.

De speler verbindt zich er bij zijn inschrijving toe om juiste en volledige informatie te bieden en deze actueel te houden; het is bijgevolg verboden om bij de inschrijving informatie op te geven die onjuist is of strijdig is met de openbare orde of de goede zeden, om de identiteit aan te nemen van een derde of een gebruikersnaam te kiezen die verwarring kan veroorzaken met een andere speler.

Het is verboden om meerdere gebruikersaccounts aan te maken, onder meer vanaf dezelfde computer of vanaf verschillende computers en/of dezelfde internettoegang. De gebruikersaccount is persoonlijk en op naam van de speler en mag op geen enkele wijze aan een derde worden overgedragen, zelfs niet gratis.

De spellen die worden aangeboden op de site zijn voorbehouden voor de spelers, fysieke personen, van 21 jaar of ouder die niet uitgesloten zijn door de Kansspelcommissie en/of door de geldende wetgeving in zijn land;

Conform de geldende Belgische wetgeving is het spelen van de spellen die worden aangeboden op de site www.supergame.be verboden voor rechters, notarissen, deurwaarders en leden van de politiediensten buiten de uitoefening van hun taken. Door het aanmaken van een account op de site www.supergame.be, conform de procedure beschreven in artikel 5.1. van de huidige algemene voorwaarden, verklaart de speler op erewoord dat hij geen beroep uitoefent dat in strijd is met de bepalingen van dit artikel.

De inschrijving is voorbehouden voor gebruikers die volledig rechtsbevoegd zijn op grond van de geldende wetgeving in hun land van verblijf. Het is voor spelers die, om welke reden dan ook, zijn onderworpen aan een beschermingsmaatregel, bijvoorbeeld onder voorlopig bewind geplaatst, of die, voor welke reden dan ook, niet mogen deelnemen aan spelen, loterijen, casino's, verboden om zich in te schrijven voor de spellen. In alle gevallen kan een persoon die onbekwaam is in de zin van artikel 1123 en volgens het Burgerlijk Wetboek, zich op geen enkele manier inschrijven voor of deelnemen aan de Spellen. SUPERGAME kan evenwel nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige inschrijving in weerwil met hetgeen voorgaat en kan nooit gehouden zijn tot enige teruggave of vergoeding in dat geval.

Met het aanvaarden van de huidige algemene voorwaarden door de melding ‘Ik bevestig dat ik 21 jaar of ouder ben. Ik oefen geen beroep uit als notaris, magistraat, gerechtsdeurwaarder of ben geen lid van de politie. De gebruiksrechtovereenkomst en de algemene contractsvoorwaarden heb ik gelezen en zijn duidelijk voor mij.’ aan te vinken, verklaart de speler te voldoen aan de bovengenoemde voorwaarden.

De informatie die wordt opgegeven bij het aanmaken van een gebruikersaccount moet waarheidsgetrouw, volledig en nauwkeurig zijn en door de speler worden bijgewerkt. De speler verbindt zich ertoe om Tonalty Amusement NV binnen een termijn van dertig (30) dagen op de hoogte te stellen van iedere wijziging in de gegevens die hij bij zijn inschrijving heeft opgegeven. Als blijkt dat de voorgenoemde inschrijvingsvoorwaarden niet/niet meer worden nageleefd of als de opgegeven informatie niet of niet meer correct/oprecht/volledig/actueel is, behoudt Tonalty Amusement NV zich het recht voor om de toegang tot de software te weigeren, het openen van een gebruikersaccount te weigeren en toepassing te maken van artikel 8 van deze overeenkomst.

5.2. Inschrijvingsprocedure

De inschrijvingsprocedure die in dit artikel wordt beschreven maakt het mogelijk om een gebruikersaccount te openen.

Stap 1: Cash of Gratis Speler

SUPERGAME onderscheidt twee types van spelers: de gratis speler (verder “Gratis Speler”) en de cash speler (verder “de Cash Speler”).

a) De “Gratis Speler”: De Gratis Speler is hij of zij die de site bezoekt zonder geld te storten. De gratis speler die wil deelnemen aan een spel, kan zich voorafgaandelijk registreren door een geldig e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats, rijksregisternummer, gebruikersnaam en een wachtwoord op te geven maar deze registratie is niet noodzakelijk. De gratis speler kan de gratis games die worden aangeboden op de site vrij uitproberen. Als de gratis speler beslist om deel te nemen aan een spel door een som geld te storten op zijn account en in te zetten, moet hij of zij zich registreren in overeenstemming met punt b) van dit artikel en wordt hij een “Cash Speler”.

b) De “Cash Speler”: Om deel te nemen aan games met geldelijke inzet dient de Cash Speler zijn of haar registratie met diens identiteitsgegevens te vervolledigen en zal de Kansspelcommissie hiervoor al dan niet haar goedkeuring verlenen. Deze identiteitsgegevens bestaan uit o.a. de naam, de voornaam, het adres, de geboortedatum, het e-mailadres, de betaalreferenties, enz. en tevens een eerste betaling op zijn SUPERGAME-rekening uit te voeren. Bij wijziging van wachtwoord, e-mailadres of bankreferenties, wordt een e-mail ter bevestiging verstuurd naar het inschrijvingsemail-adres van de Cash Speler. De Cash Speler mag deelnemen aan alle games die SUPERGAME aanbiedt en geld inzetten in het kader van de spelen waaraan hij of zij deelneemt. Hiervoor beschikt elke Cash Speler over een account op SUPERGAME . De Cash Speler kan altijd deelnemen aan gratis gamesessies om te oefenen. Er dient geen geld te worden ingezet voor deze oefengames. De naam, de voornaam, het rijksregisternummer, de geboortedatum en -plaats kunnen enkel worden gewijzigd door tussenkomst van de helpdesk.

Stap 2: Identificatie van de speler

 • SUPERGAME behoudt zich het recht voor om het gebruik van een pseudoniem of wachtwoord dat volgens haar ongepast is of in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, te verbieden.
 • Elke keer de speler verbinding maakt met de site moet hij zijn wachtwoord opgeven om te kunnen worden geïdentificeerd door SUPERGAME. Alleen de loginnaam kan op voorhand worden ingesteld.
 • Alleen het pseudoniem(gebruikersnaam) zal zichtbaar zijn voor andere gebruikers, het wachtwoord blijft strikt vertrouwelijk en persoonlijk voor de gebruiker.
 • SUPERGAME raadt de gebruiker aan om een pseudoniem te kiezen dat duidelijk te onderscheiden is van zijn naam en voornaam. Van zodra SUPERGAME het pseudoniem gekozen door de Speler heeft gevalideerd, is het niet langer mogelijk om dit te wijzigen.
 • SUPERGAME is op geen enkele wijze verplicht om de wachtwoorden en de accountnamen van de Spelers onthouden; hiervoor zijn enkel zij verantwoordelijk.
 • Als de Gebruiker zijn wachtwoord is vergeten, moet hij klikken op de regel "WACHTWOORD VERGETEN?" op de welkomstpagina van de Site, het e-mailadres en de geboortedatum invoeren dat is gekoppeld aan zijn gebruikersaccount.SUPERGAME stuurt de Gebruiker vervolgens per e-mail een link waarmee hij een nieuw wachtwoord kan instellen.
 • In het geval van verlies, diefstal of het vergeten van de identificatiegegevens, moet de gebruiker een e-mail sturen naar SUPERGAME via het e-mailadres helpdesk@supergame.be. SUPERGAME zal alle nodige maatregelen treffen om de speler opnieuw toegang te verlenen tot zijn account, na verificatie van zijn identiteit.

Stap 3: Verklaringen van de Speler

 • De Speler wordt gevraagd om aan te geven of hij commerciële informatie(nieuwsbrieven) wenst te ontvangen, zoals advertenties, van SUPERGAME of van haar partners.
 • Door het vakje "Ja, houd me op de hoogte over de aanbiedingen en nieuwe ontwikkelingen." aan te vinken geeft de Speler aan dat hij de voorgenoemde commerciële informatie wenst te ontvangen.
 • Verder verklaart de gebruiker op erewoord:
  • dat hij kennis heeft genomen van de Overeenkomst en akkoord gaat met alle voorwaarden;
  • o dat hij ten minste 21 jaar oud is.
 • Zonder deze verklaring op erewoord, kan hij zijn inschrijvingsprocedure niet vervolgen.
 • Met een klik op de knop “Registratie afronden” wordt het deel van het formulier betreffende de verklaring op erewoord gecontroleerd. Indien gegevens vergeten of inconsistent zijn, verschijnt er een foutmelding. Als alles in orde is, vervolgt de gebruiker de inschrijvingsprocedure met stap 4.

Stap 4: Validatie van de e-mail van de gebruikersaccount

Om het e-mailadres te valideren wordt er, na het invullen van het gedetailleerd inschrijvingsformulier volgens de stappen die hier boven zijn beschreven, een e-mail verzonden met daarin een hyperlink. De Speler moet op deze link klikken. Deze zal hem naar de site doorsturen naar een pagina waarop hem wordt meegedeeld dat zijn account is gevalideerd.

5.3. Toegang, behandeling en beheer van de persoonlijke gegevens van de Speler

A. Toegang door de Speler niet te controleren

Overeenkomstig de geldende Europese en nationale bepalingen, heeft de Speler recht op toegang tot het dossier en het recht om de informatie met betrekking tot het gedeelte "Persoonlijke gegevens" onder "Mijn account" recht te zetten. Door op het tabblad "MIJN ACCOUNT" op de welkomstpagina van de Site te klikken, heeft de Speler op elk ogenblik toegang tot zijn persoonlijke gegevens.

De Speler kan zijn wachtwoord wijzigen door het oude wachtwoord in te geven en vervolgens twee (2) maal het nieuw gekozen wachtwoord in te geven. Alle andere aanpassingen vereisen de tussenkomst van de Klantendienst, zoals besproken in artikel 10.2.

Hij kan zijn recht tot het verwijderen van de informatie, die op hem betrekking heeft, toepassen door contact op te nemen met de Klantendienst besproken in artikel 10.2 of door een brief te sturen naar het adres van Tonalty Amusement NV dat wordt vermeld in artikel 1.

Elk verzoek tot het uitoefenen van het recht tot toegang en het verwijderen van informatie kan ook schriftelijk worden ingediend en moet zijn voorzien van de handtekening van de aanvrager, het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden, een bewijs van zijn identiteit. Dit verzoek moet per e-mail worden verzonden naar helpdesk@supergame.be. SUPERGAME zal binnen een termijn van maximaal een (1) maand na ontvangst reageren, mits het verzoek voldoende nauwkeurig is en alle benodigde elementen bevat om te reageren op het verzoek, anders zal SUPERGAME vragen de ontbrekende gegevens te verstrekken.

B. Behandeling en gebruik van de persoonlijke gegevens van de Speler

SUPERGAME verzamelt en verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992 zoals herhaaldelijk gewijzigd. U vindt uw rechten ter zake terug op de website www.privacycommission.be.

De verantwoordelijke voor de verwerking is Tonalty Amusement NV. De persoon die binnen het bedrijf verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens en voor het beantwoorden van de vragen van de Spelers over dit onderwerp, is bereikbaar op het adres helpdesk@supergame.be.

Alle informatie onder de punten 5.1 en 5.2 is persoonlijk en vertrouwelijk. SUPERGAME verbindt zich ertoe om die gegevens aldus te behandelen.

De persoonsgegevens van de Speler zijn enkel toegankelijk voor de medewerkers en dienstverleners van SUPERGAME, die de taak hebben om de Site te beheren of de diensten te verstrekken. De ontvangers van de gegevens zijn SUPERGAME en alle ondernemingen die er deel van uitmaken.

De interne diensten van SUPERGAME zullen de persoonsgegevens enkel gebruiken voor het verwerken van de inschrijvingen en de deelnames van de Spelers aan de spellen, hun deelname aan de chatruimtes, het eventueel verzenden van nieuwsbrieven (indien en voorzover de Speler hiermee heeft ingestemd bij zijn inschrijving), of om de communicatie te verbeteren en te personaliseren, in het bijzonder door brieven of e-mails met informatie of in het kader van het personaliseren van de site en de goede werking van de spelen, de deelname van de spelers aan de spellen en de chatruimtes op de site en voor het eventueel verzenden van nieuwsbrieven, in functie van de keuze die de Speler heeft gemaakt bij zijn inschrijving.

SUPERGAME verbindt zich ertoe om geen persoonsgegevens, al dan niet gratis, over te dragen aan een derde partij, uitgezonderd ingeval de Speler toestemming heeft gegeven voor het gebruik van zijn persoonsgegevens conform artikel 5.2.A, Stap 3.

SUPERGAME kan, na het verkrijgen van de persoonlijke, voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de Speler, alle of een deel van zijn persoonlijke gegevens doorgeven aan zijn contractuele partners ten behoeve van acquisitie en van met name commerciële acquisitie. De Speler heeft het recht om gratis en zonder kosten bezwaar te maken tegen het gebruik door SUPERGAME of haar commerciële partners van zijn persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden en van met name commerciële marketingdoeleinden.

De Speler verklaart te zijn geïnformeerd en aanvaard dat SUPERGAME bovendien geconsolideerde statistieken aanbiedt met betrekking tot de Spelers, de spellen, de structuur van de uitwisselingen en informatie die op de Site wordt aangeboden aan partners. Deze statistieken bevatten geen persoonsgegevens.

De Speler gaat ermee akkoord dat SUPERGAME, zowel op haar site als op die van haar partners, het pseudoniem van de Speler vermeldt wanneer hij een toernooi wint of een geldbedrag en/of een prijs in de wacht sleept.

Sommige pagina's van de Site kunnen soms elektronische afbeeldingen of "web beacons" bevatten die worden gebruikt om het aantal bezoekers op de pagina te tellen. Deze web beacons kunnen worden gebruikt in samenwerking met bepaalde partners van SUPERGAME, in het bijzonder om de doeltreffendheid van bepaalde acties te meten en te verbeteren. De inlichtingen die via deze beacons worden verkregen dienen enkel voor het verzamelen van statistieken over het gebruik van bepaalde pagina's op de Site en dit om de Spelers nog beter van dienst te kunnen zijn.

De Speler verklaart uitdrukkelijk dat hij hiermee instemt.

SUPERGAME behoudt zich het recht voor om de persoonlijke gegevens die door de Gebruiker zijn verstrekt, over te dragen, ofwel om te voldoen aan een wettelijke verplichting, ofwel op grond van een rechtelijke of administratieve beslissing. De Speler verklaart kennis te hebben genomen en gaat ermee akkoord dat deze gegevens worden overgedragen aan de Kansspelcommissie, conform de wettelijke voorschriften.

Dit artikel kan niet worden gebruikt om de overdracht van de activiteiten van SUPERGAME aan een derde te verhinderen.

C. Gegevensopslag

De persoonlijke informatie van de gebruiker wordt opgeslagen op de spelservers van SUPERGAME. Derden hebben geen toegang tot deze informatie.

Alle gegevens worden opgeslagen in versleutelde en beveiligde bestanden. In het geval dat een derde toegang krijgt tot deze bestanden, zal SUPERGAME alles in het werk stellen om te zorgen dat de bestanden onleesbaar blijven.

Deze gegevens worden bewaard tot aan de beëindiging van de gebruikersaccount, met uitzondering van de gegevens die nodig zijn om het bewijs van een recht of een overeenkomst vast te stellen, die door SUPERGAME kunnen worden bewaard gedurende een langere periode.

De gegevens kunnen voor de uitvoering van de dienst worden meegedeeld aan de dienstverleners van SUPERGAME.

In alle gevallen, in geval van stopzetting van een inschrijving na frauduleus gebruik van de spellen of de Site, behoudt SUPERGAME zich het recht voor om alle gegevens met betrekking tot de verwijderde account te bewaren, met inbegrip van maar niet beperkt tot de inloggegevens (pseudoniem, wachtwoord, IP-adres, contactgegevens) en de geschiedenis van zijn activiteiten (gespeelde wedstrijden, spelstatistieken, opnameverzoeken, ...).

D. Verantwoordelijkheid van de Speler

Het is de verantwoordelijkheid van de Speler om toe te zien op de strikte vertrouwelijkheid van zijn persoonsgegevens en in het bijzonder, zijn wachtwoord.

Het bewaren, het gebruik en het doorgeven van zijn inloggegevens gebeurt onder volledige en exclusieve verantwoordelijkheid van de Speler. De Speler verklaart in het bijzonder dat hij is gewaarschuwd over de inherente onveiligheid van het gebruik van de functie van automatische opslag van de inloggegevens die zijn informaticasysteem kan bieden, en de gebruiker verklaart de volledige verantwoordelijkheid te dragen van het gebruik en de eventuele gevolgen van een dergelijke functie.

SUPERGAME adviseert gebruikers om hun persoonsgegevens niet mee te delen via e-mail of fax zonder dat SUPERGAME hier uitdrukkelijk om heeft gevraagd. Het is aan de gebruiker om op voorhand goed na te gaan of SUPERGAME daadwerkelijk de zender is van deze verzoeken.

Elk gebruik van de inloggegevens wordt verondersteld te zijn gemaakt door of met toestemming van de gebruiker. Bijgevolg kan SUPERGAME in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor de schadelijke gevolgen voor de gebruiker wanneer deze voortvloeien uit onrechtmatig of frauduleus gebruik of misbruik van zijn inloggegevens en van de toegang tot de Site door derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker. De gebruiker blijft bijgevolg als enige verantwoordelijk wanneer het voor hem niet mogelijk is toegang te krijgen tot zijn account wanneer hij zijn Inloggegevens vergeten is (waarvoor herstelprocedures bestaan (art. 5.3)).

Elk onrechtmatig gebruik van de inloggegevens van de gebruiker moet zo snel mogelijk worden gemeld aan SUPERGAME zodat zij, na registratie van het beroep van de gebruiker, het nodige kan doen om de gevolgen van dit frauduleus gebruik te stoppen. Dit geldt ook als de Speler vermoedt dat een van zijn inloggegevens niet langer vertrouwelijk is. Kennisgeving door de Speler van dit onrechtmatig gebruik leidt op geen enkele manier tot een verplichting uit hoofde van SUPERGAME en doet geen afbreuk aan de verantwoordelijkheid van de Gebruiker, in de veronderstelling dat de Organisator er niet in slaagt om zich tegen de gevolgen van een dergelijk gebruik te beschermen.

SUPERGAME behoudt zich het recht voor om van de gebruiker te eisen dat hij zijn gebruikersnaam en wachtwoord wijzigt als zij van mening is dat een van deze twee niet meer voldoet aan de veiligheid. SUPERGAME behoudt zich ook het recht voor om de gebruiker, in overeenstemming met art. 8 van deze overeenkomst, tijdelijk of permanent de toegang te verbieden tot de Site met behulp van zijn gebruikersnaam en wachtwoord indien zij van mening is dat hiervan misbruik wordt gemaakt en meer in het algemeen in het geval van schending van deze overeenkomst.

SUPERGAME verwerpt in alle gevallen alle verantwoordelijkheden in het geval van misbruik van de gebruikersnaam of het wachtwoord van een Speler. Verder is SUPERGAME in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van het niet aanpassen van het wachtwoord door de gebruiker.

6. GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SPELLEN

6.1. Naleven van de wettelijke voorschriften inzake de toegang tot en de deelname aan de spellen

De Speler verbindt zich ertoe om zich te houden aan de Belgische wetgeving alsook aan de geldende wetgeving in zijn land van verblijf. Hij verbindt zich ertoe om niet deel te nemen aan enig spel indien hij nog geen 21 jaar is, niet beschikt over juridische bekwaamheid, geen toestemming heeft om te spelen of als de wetgeving in zijn land van verblijf dit verbiedt of hij het voorwerp is van een speelverbod.

De speler is gemachtigd om, op voorwaarde dat zijn inschrijving conform is aan artikel 5 van deze overeenkomst, gebruik te maken van de site, de software en de spellen voor niet-commerciële doeleinden. Dit recht wordt toegekend voor persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruik van de software, met inachtneming van het naleven van deze overeenkomst en in het bijzonder de volgende voorwaarden:

a. Alle informatie in het inschrijvingsformulier is oprecht, juist en volledig, en komt overeen met de gegevens vermeld op uw identiteitskaart en uw bankkaart gebruikt voor geldinleg en uitbetalingen.

b. De deelname aan de spellen gebeurt uitsluitend op afstand door middel van de Site en de inloggegevens van de Speler. De Site is toegankelijk via elk computertoestel, in het bijzonder een computer, een mobiele telefoon of elk ander medium waarmee u een internetverbinding tot stand kunt brengen (Smartphones, Iphones, Ipod touch, spelconsoles, SmartTV enz.).

De Speler verklaart dat hij zich ervan bewust is dat de toegang tot de Site en zijn deelname aan de Spellen veronderstelt dat hij beschikt over een internetverbinding waarmee hij toegang heeft tot de Site. Hij stelt SUPERGAME vrij van elke verantwoordelijkheid in het geval dat de toegang tot de Site en de deelname aan de Spellen onmogelijk is omwille van overmacht of het gebruik door de Speler van apparatuur die ontoereikend is of door een derde zo is geconfigureerd dat de Speler geen toegang heeft tot de Site.

De Speler garandeert aan SUPERGAME dat de gebruikte apparatuur vrij is van gebreken die de werking van de Site, de Software en de spellen beïnvloeden. Hij verbindt zich daarom toe om up-to-date antivirusprogramma's te gebruiken.

c. Het gebruik van de Software, de Site en de spellen wordt verleend voor persoonlijk gebruik door de Speler die zich op voorhand en naar behoren heeft geregistreerd. Een Speler kan geen toestemming geven aan een derde om een account, wachtwoord of identiteit te gebruiken om toegang te krijgen tot de Software, de Site of de spellen. SUPERGAME aanvaardt geen enkele klacht betreffende enige activiteit uitgevoerd op een account door een derde.

SUPERGAME is in geen enkel geval verantwoordelijk voor frauduleus gebruik of misbruik van een gebruikersaccount of voor gestolen debet- of kredietkaarten, zelfs als dit frauduleus gebruik of misbruik van de gebruikersaccount of de diefstal van de kaarten wordt gemeld aan SUPERGAME. Dit geldt ook als de Speler zijn wachtwoord vergeet of verliest.

De Speler blijft volledig verantwoordelijk voor het gebruik door een derde, die al dan niet toestemming kreeg van de Speler, van zijn informatica-apparatuur, zijn e-mailadres, zijn pseudoniem/gebruikersnaam en/of zijn wachtwoord en zijn bankkaartnummer. Hij zal voldoen aan de voorschriften van artikel 5.3.D van de huidige overeenkomst en zal SUPERGAME niet aansprakelijk stellen voor elk gebruik van zijn inloggegevens door een derde. De Speler verbindt zich ertoe om alle passende maatregelen te nemen om deze gegevens vertrouwelijk te houden. Daarom zal hij er in het bijzonder voor zorgen dat hij zich uitlogt aan het einde van elke sessie.

De Speler verzekert er zich tevens van dat de links die hij gebruikt om deel te nemen aan het Spel, hem doorsturen naar de Site en in het bijzonder het webadres www.supergame.be. Elke deelname aan de spellen buiten de Site, en in het bijzonder via een ander webadres dan www.supergame.be wordt beschouwd als niet-bestaande; de Speler zal SUPERGAME niet aansprakelijk stellen voor de gevolgen daarvan.

d. SUPERGAME behoudt zich het discretionair recht voor om elke weddenschap of inzet die door de gebruiker of door middel van zijn gebruikersaccount wordt uitgevoerd, te beperken of te weigeren.

e. De Speler verbindt zich ertoe om geen enkel gedrag te vertonen dat schade kan toebrengen aan de reputatie van SUPERGAME, de Site, de Software, de spellen of andere Spelers of afbreuk kan doen aan de goede werking van de Software, de Site en de spellen.

Hij verbindt zich ertoe om op geen enkele wijze de instrumenten van de voorgestelde spellen te wijzigen of trachten te wijzigen, met voornamelijk als doel de resultaten ervan of enig element dat bepalend is voor de uitkomst van een spel en de winnaars van een spel, te beïnvloeden.

De Speler garandeert dat hij de stochastische berekening (de martingale) of enige software die zou zijn voorzien van kunstmatige intelligentie met betrekking tot het gebruik van de Software of de spellen, niet zal proberen te gebruiken. In het geval dat SUPERGAME redelijkerwijs van oordeel is dat de Speler de instrumenten van de aangeboden spellen heeft gewijzigd of heeft trachten te wijzigen, een martingale of een product voorzien van kunstmatige intelligentie heeft gebruikt of heeft trachten te gebruiken, behoudt SUPERGAME zich het recht voor diens account onmiddellijk op te zeggen of te blokkeren, het op de Spelersrekening gecrediteerde bedrag niet terug te storten en de toegang tot alle andere internetsites, de diensten en software die SUPERGAME zou aanbieden, te verbieden, en dit alles zonder enige vorm van verhaal van welke aard ook.

Bovendien en meer in het algemeen verbindt de Speler er zich toe om:

 • door middel van welke procedure of instrumenten dan ook, af te zien van elke vorm van manipulatie van de Site, de Software of de spellen om de winstkansen van zichzelf of van andere Spelers of het verlies van andere Spelers te beïnvloeden;
 • geen robots, onderzoeksprogramma's of andere manuele of automatische procedures te gebruiken om de structuur of de voorstelling van de Site, de software of de spellen te achterhalen, te indexeren, op te slaan, te registreren of te reproduceren;
 • de toegang van andere Spelers tot de Site, de software en de Spellen niet te beperken, onrechtmatig toe te eigenen of te verbieden, door middel van welke procedures of instrumenten dan ook, onder meer door het gebruik van software, piraterij, misbruik of het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de Site;
 • de Site, de Software of de spellen, hun volledige of gedeeltelijke inhoud, niet te gebruiken voor illegale doeleinden of ten nadele van de belangen van SUPERGAME, andere Spelers of derden.

f. De Speler verklaart en garandeert dat hij de regels van de kansspelen op de Site heeft gelezen, volledig begrijpt en accepteert.

De Speler verklaart in het bijzonder dat hij zich ervan bewust is dat het mogelijk is dat hij geen winst behaalt of zelfs geld verliest bij het spelen van de kansspelen beschikbaar op de Site, en gaat hiermee akkoord. Hij verbindt zich ertoe om als enige de gevolgen te dragen van elk financieel verlies en doet afstand van iedere aanspraak, uit dien hoofde, ten aanzien van SUPERGAME. Dit is met name het geval wanneer de Speler erin slaagt om op eigen initiatief of als gevolg van een storing op de site, een verlies te lijden dat groter is dan het verlies per uur geregulariseerd door de Kansspelcommissie.

De Speler verklaart en garandeert aan SUPERGAME dat de gelden die hij gebruikt om op de Site te spelen niet van illegale oorsprong zijn en verbindt zich ertoe de Dienst niet te gebruiken met het doel geld over te dragen of een onwettige of frauduleuze activiteit of enige verboden transactie (met inbegrip van het witwassen van geld) uit te voeren, overeenkomstig de wetten van alle rechtsgebieden waartoe hij behoort.

De Speler kent ook aan SUPERGAME het recht toe om op eender welk ogenblik een bewijsstuk te vragen van de inleg van een klant voor alle andere betalingen (bijv. een betalingsbewijs van Hipay, Docdata). SUPERGAME behoudt zich het recht voor om zonder enige reden het bankrekeningnummer van de Speler te vragen.

g. De Speler garandeert dat hij de door SUPERGAME genomen veiligheidsmaatregelen, met inbegrip van de maatregelen betreffende de inschrijving, niet zal forceren of trachten te forceren of op welke wijze dan ook te omzeilen.

De Speler verbindt zich ertoe de website, evenals elk ander hieraan verbonden en/of hierin geïntegreerd element, zoals met name: hyperlinks, software, gegevensbanken, redactionele inhoud, grafische kaart..., te gebruiken overeenkomstig de bepalingen in deze Overeenkomst, uitsluitend voor de niet-commerciële doeleinden van de spellen aangeboden door SUPERGAME. Indien SUPERGAME de minste twijfel heeft over de naleving van deze clausule, behoudt SUPERGAME zich het recht voor de Spelersaccount onmiddellijk op te zeggen of te blokkeren, het op de Spelersaccount gecrediteerde bedrag niet terug te storten en de toegang te verbieden tot al de andere Internetsites, de Dienst en de Software die SUPERGAME zou bieden, zonder enige vorm van verhaal van welke aard ook.

h. De Speler verklaart ervan op de hoogte te zijn dat elk geldbedrag op zijn gebruikersaccount geen interest kan opbrengen; hij garandeert dat hij hiervoor geen klacht zal indienen, ongeacht de periode dat het geld gekoppeld blijft aan zijn Gebruikersaccount.

i. De Speler verbindt zich ertoe om niet deel te nemen aan de spellen met een gebruikersaccount van een andere speler of door gebruik te maken van dezelfde computer en/of dezelfde internetverbinding als een andere Speler.

Hij garandeert dat hij geen misbruik zal maken van de mogelijkheid om meerdere accounts per Speler te openen. Elke Speler heeft de toestemming om één enkele spelersaccount te openen.

In het geval dat SUPERGAME zou ontdekken dat een Speler meer dan één spelersaccount heeft, behoudt SUPERGAME zich het recht voor om alle accounts van de Speler te blokkeren, met inbegrip van maar niet uitsluitend, alle transacties verbonden aan de gebruikersaccounts, tot aan een volledige regularisatie.

De Speler garandeert dat hij geen misbruik zal maken van de mogelijkheid om accounts te openen om te kunnen profiteren van kredieten, bonussen en promoties aangeboden door SUPERGAME. In geval van oneigenlijk gebruik van de kant van de speler in verband met bonuskredieten en/of promoties aangeboden door SUPERGAME, behoudt SUPERGAME zich het recht voor naar eigen goeddunken de gebruikersaccounts die voor dit doel werden aangemaakt en de transacties hiervoor onmiddellijk op te zeggen of te blokkeren.

j. De Speler is verplicht om aan al zijn eventuele fiscale verplichtingen te voldoen. Hij is als enige en volledig verantwoordelijk en verplicht voor wat betreft de inschrijving, de betaling en de boekhoudkundige verwerking van belastingen en elke andere taks of uitzonderlijke taks die de Speler wettelijk verschuldigd zou zijn aan elke betrokken overheid in geval de Speler winsten realiseert;

k. De Speler verbindt zich ertoe om niet, zonder toestemming van SUPERGAME, te verwijzen naar de Site, de Software of de spellen, op welke drager dan ook en zich, in het bijzonder, te onthouden van elke vorm van publiciteit, bijvoorbeeld door het invoegen van hyperlinks of door het versturen van ongewenste e-mails of berichten naar Spelers of derden.

l. De Speler verbindt zich ertoe om geen informatie te verzamelen over de Spelers of meer in het algemeen over alle derden die de Site raadplegen.

m. De Speler verklaart ervan op de hoogte te zijn dat SUPERGAME de inhoud van de Site, de Software en de spellen kan wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Hij verbindt zich er bijgevolg toe om kennis te nemen van dergelijke wijzigingen van zodra SUPERGAME dit meedeelt. Daarom zal elke aanpassing aan de Spelers worden meegedeeld via de rubriek NEWS (nieuws) of via enig ander middel.

n. De Speler kan vrij toegang krijgen tot en deelnemen aan de chatruimtes die hem worden aangeboden op de Site (real time chatten, forum), mits het in acht nemen van de huidige wetgeving en deze Overeenkomst.

De Speler verbindt zich ertoe de basisregels van goed gedrag, beleefdheid en hoffelijkheid te respecteren en dient in het bijzonder:

 • Hoffelijk en vriendelijk te blijven tegenover zijn gesprekspartners;
 • Persoonlijke aanvallen te vermijden;
 • Meer in het bijzonder geldt voor het forum:
  • niet meerdere keren dezelfde boodschap plaatsen bij verschillende onderwerpen/forums (multiposten);
  • de moeite nemen om de functie "Zoeken" te gebruiken alvorens een nieuw onderwerp te creëren dat mogelijk al bestaat op het forum.

Het is de Spelers uitdrukkelijk verboden om berichten met een haatdragend, racistisch, antisemitisch, xenofoob, homofoob, lasterlijk karakter of die schadelijk zijn voor de openbare orde en de goede zeden of meer in het algemeen denigrerende of beledigende berichten, te verspreiden, te propageren, of bij te dragen aan de verspreiding ervan op welke drager dan ook, met inbegrip van de chatrooms, die betrekking hebben op de Spelers, de Site, het Spel of de Organisator.

Eveneens verboden op de chatruimtes zijn berichten die in strijd zijn met de geest van de Site, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, berichten die een bepaalde politieke of religieuze stellingname of mening inhouden, ongewenste, overdreven of misplaatste berichten, berichten die andere Spelers misleiden over de spelregels of door de naam aan te nemen van andere personen en meer in het bijzonder door zich voor te doen als een werknemer, medewerker, partner of partner van SUPERGAME of enige andere vennootschap waar SUPERGAME deel van uitmaakt, als moderator of beheerder.

Evenzo is het voor de speler verboden om zich voor te doen als een andere speler of een beroemdheid of om te communiceren onder een valse naam, een valse hoedanigheid of een vals pseudoniem, noch te liegen over zijn meer- of minderjarigheid. Het is eveneens verboden om enige inhoud op wat voor wijze te downloaden, weer te geven of door te geven die computervirussen of enige andere code of software bevat, ontworpen om de normale werking of de functies van de Site, de Software of de Spellen te hinderen, te vervalsen, te onderbreken, te vernietigen of te beperken.

SUPERGAME behoudt zich het recht voor om berichten op forums en in chatruimtes, die in strijd zijn met deze bepalingen, te verwijderen.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de Speler alleen verantwoordelijk is voor de inhoud van de berichten die hij post op de Chatruimtes. SUPERGAME kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, in het bijzonder voor het illegale karakter van de inhoud ten opzichte van de geldende wetgeving, enig verlies of schade als gevolg van het gebruik van geplaatste inhoud, die via instant messaging of enige andere manier is overgedragen via de Chatruimtes of de forums. De Speler zal ertoe gehouden zijn SUPERGAME integraal te vrijwaren voor iedere aanspraak van derden voor iedere tekortkoming door de Speler aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze bepaling of de wettelijke en reglementaire bepalingen van kracht.

6.2. Opname, inzet, bonus

Onder voorbehoud van de naleving van de bepalingen in deze Overeenkomst, verbindt SUPERGAME zich ertoe om op eerste verzoek van de Spelers hun aanvraag tot opname van de winst uit te voeren, op voorwaarde dat het saldo op zijn gebruikersaccount positief is.

SUPERGAME kan tijdelijk bonussen aanbieden waarmee de Spelers kunnen spelen zonder voorafgaande storting:

Alle winsten verkregen door het inzetten van de bonussen aangeboden door SUPERGAME kunnen pas worden opgenomen wanneer er een bedrag wordt gestort van minstens €5 (vijf Euro) en conform de Playthrough. In het tegengestelde geval wordt elk verzoek tot opname, wanneer de Playthrough niet wordt bereikt, uitgevoerd door SUPERGAME maar zal dit resulteren in het verlies van bonussen.

De bonussen van de Spelers zijn persoonlijk en kunnen niet worden doorgegeven aan een Speler of een derde. Het is niet toegestaan dat meerdere Spelers hun winsten, bonussen of verliezen samenvoegen.
Het maximum bedrag dat in een periode van 1 week kan worden opgenomen bedraagt 10.000 EUR.

De inzetten met geld moeten worden gespeeld voorafgaand aan alle bonussen/elke bonus.

De bonussen worden altijd aangeboden op tijdelijke basis; deze aanbiedingen kunnen op elk ogenblik door SUPERGAME worden ingetrokken.

MISBRUIK VAN DE BONUSSEN: wordt gezien als misbruik het herhaaldelijk opnemen door een Speler van bonussen die aangeboden worden bij eerste storting of bij andere promoties bij stortingen (10 % - 100 % bonus), die door de Speler worden opgenomen om uitsluitend te kunnen spelen met de fiches die worden aangeboden door SUPERGAME.

Herhaald misbruik van de promoties aangeboden door SUPERGAME bij stortingen (dit betreft maar blijft niet beperkt tot promoties van onze partners bij betalingen, tot onze certificaten en/of vergoedingscertificaten), uitsluitend door een minimum hoeveelheid te storten om te kunnen spelen met bonussen, kan ertoe leiden dat SUPERGAME naar eigen goeddunken en zonder mogelijkheid van beroep, de gebruiker classificeert als "bonusmisbruiker" of de Spelersaccount blokkeert en/of beëindigt, evenals alle daaraan gekoppelde transacties.

SUPERGAME behoudt zich volledig en naar eigen goeddunken het recht voor om een Speler te classificeren als bonusmisbruiker. Vanaf het moment dat SUPERGAME een gebruiker tot "bonusmisbruiker" heeft verklaard, kan deze geen gebruik meer maken van promotiebonussen.

6.3. Voorrang van resultaten geregistreerd door SUPERGAME

In het geval van een verschil tussen het resultaat weergegeven op de Site en het resultaat dat met behulp elektronische servers via de Software, rechtstreeks of onrechtstreeks door SUPERGAME is geregistreerd, heeft dit laatste resultaat altijd voorrang.

De Speler erkent en aanvaardt dat enkel de elektronische bestanden van SUPERGAME gelden als bewijs.

Als gevolg daarvan worden enkel de gegevens en registraties die rechtstreeks of onrechtstreeks door SUPERGAME worden verkregen en/of bewaard, beschouwd als bewijs van de rechten en verplichtingen van SUPERGAME en de Speler, ongeacht het medium.

6.4. Transacties

A. Beheer van de gebruikersaccount door de Speler

Het gebruik van de gebruikersaccount door de Speler is strikt beperkt tot de deelname aan de online spellen die beschikbaar zijn op de Site. Er mag enkel geld op de gebruikersaccount worden gestort voor dit doeleinde, met uitsluiting van elk ander gebruik, bijvoorbeeld als bankrekening. De Spelersaccount is op geen enkele wijze verzekerd of gewaarborgd.

SUPERGAME verbindt zich ertoe om alle winsten die zijn behaald door de Speler uit te betalen, op voorwaarde dat hij zich houdt aan deze Overeenkomst.

De opname van de activa die beschikbaar zijn op de gebruikersaccount van de Spelers is afhankelijk van het bestaan en het behoud van een geldige gebruikersaccount. SUPERGAME behoudt zich het recht voor alle informatie en documenten te vragen die zij nodig acht om stortingen of opnames goed te keuren.

De uitbetaling van geldsommen zal enkel door SUPERGAME worden uitgevoerd als de Speler geen openstaande schuld heeft bij SUPERGAME en nadat is gecontroleerd dat het spel correct is gespeeld, zonder bedrog, fraude, en dat geen softwarefout of menselijke fout heeft geleid tot ongeoorloofde winst of verlies voor een Speler.

SUPERGAME houdt geen commissieloon of ander kosten in op stortingen of opnames, ongeacht de wijze van betaling. SUPERGAME behoudt zich daarentegen wel het recht voor om 20 % administratiekosten te berekenen op transacties (opnames en stortingen) die niet zijn bedoeld om deel te nemen aan de spelen (in het bijzonder onder meer, niet-limitatief, in het geval van opeenvolgende stortingen en opnames zonder inzet of elk misbruik van de gebruikersaccount of de bonussen).

De Speler verklaart zich ervan bewust te zijn dat, al naargelang de gebruikte betaalmethode, door de bank of betalingsbemiddelaar kosten in rekening kunnen worden gebracht. SUPERGAME kan hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld. De Speler is verplicht zich vooraf bij zijn financiële instelling of betalingsbemiddelaar te informeren naar mogelijke transactiekosten die hem kunnen worden aangerekend.

De Speler verklaart dat hij zich ervan bewust is dat elke financiële transactie onderworpen is aan de gebruikelijke banktermijnen. Het is eveneens de verantwoordelijkheid van de Speler om te controleren dat alle informatie die nodig is om de transactie te valideren, werd doorgegeven aan SUPERGAME.

SUPERGAME kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in het geval van een storting op de bankrekening van een Speler die zou gehackt zijn.

B. Verantwoordelijkheid van de Speler

SUPERGAME maakt gebruik van private/publieke encryptie om naar beste vermogen, de vertrouwelijkheid van het wachtwoord van de Spelers te verzekeren en om de toegang tot de Software en de spellen te beveiligen. De Speler is bijgevolg volledig verantwoordelijk voor de goede werking van zijn gebruikersaccount en de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord.

De Speler verbindt zich ertoe geen gebruik te maken van de betalingsmiddelen of de gebruikersaccount van een derde of van een andere Speler, zelfs niet als deze persoon daarmee instemt.

Hij verbindt zich er uitdrukkelijk toe geen bezwaar te maken of zijn bank om welke reden ook opdracht te geven om betalingen die zijn verschuldigd aan SUPERGAME, te annuleren. Dit geldt ook voor alle bedragen die op zijn account zijn gecrediteerd met zijn debetkaart. Met andere woorden, verbindt de Speler zich er onherroepelijk en definitief toe om geen bezwaar te maken of geen betaling te weigeren van de bedragen verschuldigd aan SUPERGAME.

Bovendien verleent de Speler het recht aan SUPERGAME om op zijn gebruikersaccount alle bedragen die hij ten onrechte heeft ontvangen als gevolg van fraude of een storing op de Site of de spellen, te innen.

De Speler gaat ermee akkoord om SUPERGAME schadeloos te stellen voor enig verlies dat ze zou lijden in verband met de betalingen of wanbetalingen door de Speler of oneigenlijk gebruik of misbruik van de gebruikersaccount.

Als SUPERGAME vermoedt dat een Speler niet de minimumleeftijd heeft om te spelen, zal zij het ingezette geld zo spoedig mogelijk terug betalen. Daarnaast zal de eventuele winst die de gebruiker heeft ontvangen, in beslag worden genomen totdat de gebruiker het onweerlegbare bewijs heeft geleverd dat hij wel de minimumleeftijd heeft om te spelen.

C. Verificatie

De Speler gaat ermee akkoord dat:

 • SUPERGAME de kredietwaardigheid van een Speler controleert, met de hulp van financiële instellingen en dienstverleners van betalingen door derden, op basis van de informatie die door genoemde gebruiker wordt verstrekt op het moment van zijn inschrijving.
 • SUPERGAME gebruik maakt van elektronische betaalprocessors van derden en/of financiële instellingen die de betalingen door de gebruiker voor het gebruik van de Site, de Software en de spellen, beheren.
 • SUPERGAME de gebruikersaccount blokkeert van de Speler die wordt verdacht van fraude, bedrog of elk ander soort gebruik van de Site of de spellen dat in strijd is met deze Overeenkomst;
 • SUPERGAME zich verzet tegen het gebruik van bepaalde debetkaarten die zijn gekoppeld aan illegale activiteiten, fraude, bedrog of het niet naleven van deze Overeenkomst.
 • SUPERGAME ertoe wordt gebracht om aan de Speler details te vragen over zijn bankrekening en de financiële interacties die plaatsvonden in het kader van het gebruik van de Site op initiatief van de Speler.
 • SUPERGAME kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor frauduleus gebruik of misbruik van een gebruikersaccount of voor gestolen debet- of kredietkaarten, zelfs als dit frauduleus gebruik of misbruik van de gebruikersaccount of de diefstal van de kaarten wordt gemeld aan SUPERGAME.

6.5. Verantwoordelijkheid van SUPERGAME

SUPERGAME verbindt zich er als toegewijde professional toe om alle maatregelen te treffen om de toegang tot de Site, de Software en de spellen te verzekeren. De verbintenissen in hoofde van SUPERGAME zijn inspanningsverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen.

Iedere klacht dient op straffe van verval schriftelijk te worden gemeld aan SUPERGAME binnen 14 dagen na het zich voordoen van of de kennisname door de Speler van het feit dat aanleiding geeft tot de klacht; de Speler draagt de bewijslast om aan te tonen dat deze termijn is nageleefd en SUPERGAME kan het tegendeel bewijzen met alle middelen van recht.

SUPERGAME garandeert aan de Speler dat de Kansspelsoftware op Internet rechtvaardige kansen biedt door het gebruik van de Software Kansnummergenerator (RNG: Random Number Generator).

SUPERGAME streeft ernaar dat de Site, de Software en de spellen 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar zijn.

Om verbinding te krijgen tot de Site, erkent en aanvaardt de Speler dat hij moet beschikken over de nodige hardware, software en een internetverbinding die compatibel zijn met de leveringsvoorwaarden van de spellen die worden aangeboden door de Site.

Daarom adviseert SUPERGAME om gebruik te maken van Acrobat Flash Player en van de volgende onderdelen:

Hardware en besturingssysteem:
Pc: Windows XP en latere versies
MacIntosh: Mac OS X en latere versies

Navigatiesoftware:
IE 8 en latere versies met Javascript geactiveerd
Firefox met Javascript geactiveerd
Chrome met Javascript geactiveerd

Verbindingstype: minimaal ADSL 512.

Als de gebruiker niet beschikt over deze minimale configuratie loopt hij het risico dat hij geen gebruik kan maken van de online diensten van SUPERGAME.

De Speler is zich ervan bewust dat de toegang tot de Site, de Software en de spellen tijdelijk kan worden onderbroken of verhinderd, bijvoorbeeld vanwege onderhoud, upgrades en/of het actualiseren van de Site, de Software of de spellen, het herstellen hiervan als gevolg van piraterij of andere omstandigheden die buiten de controle vallen van SUPERGAME zoals:

 • een storing in het internetnetwerk waardoor het goed verloop en/of de goede werking van een of meerdere spellen op de Site of meer in het algemeen, de toegang tot de Site, de Software en de spellen wordt verhinderd;
 • een storing van de ontvangsapparatuur of de communicatielijnen;
 • een routingprobleem;
 • een virus of een elektronische bug, een afwijking of technische, materiële of softwarematige storing van welke aard dan ook.

SUPERGAME stemt ermee in alle redelijke maatregelen te treffen om storingen te voorkomen, in zoverre zij daarvoor aansprakelijk is. De Speler erkent en accepteert bijgevolg dat SUPERGAME niet aansprakelijk is voor eventuele niet-beschikbaarheid, opschorting of onderbreking van de Site of de Diensten.

SUPERGAME kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of ongemak, van welke aard dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, al dan niet voorzienbaar, met betrekking tot het gebruik van de Site, de Software of de spellen, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • gederfde inkomsten, gemiste kansen, kosten voor het verkrijgen van vervangende diensten of technologieën;
 • alle gevolgen van de voorgenoemde omstandigheden;
 • alle gevolgen van een toevallige gebeurtenis of vergelijkbare omstandigheid.

SUPERGAME kan tevens niet aansprakelijk worden gesteld als om welke reden ook buiten haar controle een of meer van de spellen of diensten pas werden gewijzigd, opgeschort of verwijderd. Elke ontwikkeling of wijziging van de inhoud van de Site kan resulteren in het bijwerken van de Site en / of tot tijdelijke niet beschikbaarheid van de Site. SUPERGAME kan daar op geen enkele wijze aansprakelijk voor worden gesteld.

SUPERGAME behoudt zich eveneens het recht voor een of meerdere op de Site aangeboden spellen of diensten te onderbreken of te beëindigen, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat zij een reden of motief hoeft te geven. In dat geval kan SUPERGAME op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld en kunnen de gebruikers geen aanspraak maken op een schadevergoeding van welke aard dan ook.

In het geval van een klacht van een Speler over de niet-beschikbaarheid van de Site, de Software of een spel, behoudt SUPERGAME zich het absolute recht voor om een schermafdruk te eisen, zonder dat dit verzoek SUPERGAME aansprakelijk maakt.

SUPERGAME kan op de Site eenvoudige links bieden naar andere websites van derden. In dergelijke gevallen worden de links enkel ter informatie aangeboden. SUPERGAME controleert de huidige of toekomstige inhoud van de websites van derden niet en bijgevolg vindt de toegang tot deze sites plaats onder volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker en op eigen risico. SUPERGAME is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de rechtmatigheid of de beschikbaarheid van de sites van derden. De Speler erkent dat SUPERGAME op geen enkele manier aansprakelijk kan worden gesteld voor verlies of schade veroorzaakt door de toegang tot of het browsen op de sites van derden. SUPERGAME verbindt zich ertoe om sites van derden te verwijderen waarvan de onrechtmatige aard op enige wijze onder haar aandacht is gebracht, met name via een eenvoudige klacht per e-mail.

Ten slotte gaat de Speler er mee akkoord om SUPERGAME niet aansprakelijk te stellen voor schade of ongemakken, van welke aard dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, al dan niet voorspelbaar, die de Speler of een derde persoon lijdt als gevolg van misbruik of oneigenlijk gebruik van de Site, de Software of de spellen, door een Speler of een derde, met inbegrip van maar niet beperkt tot geldelijk verlies, winstderving, verlies van gegevens of schade aan eigendommen of personen.

In ieder geval, als de aansprakelijkheid van SUPERGAME moet worden erkend, ongeacht het motief of de reden, met inbegrip van nalatigheid, enige schade of ongemakken, van welke aard dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, al dan niet voorspelbaar, met inbegrip van opeenvolgende schade als gevolg van een verslaving aan de spellen (medische zorgen, verlies van werk, ziekenhuiskosten enz), zal het maximumbedrag van de schadevergoeding die kan worden geëist van SUPERGAME worden beperkt tot het laagste van alle volgende bedragen, alle oorzaken en alle schade samen;

1) het bedrag van de vergoedingen die zijn ontvangen door SUPERGAME met betrekking tot de rekening van de betrokken speler in de loop van de drie maanden die voorafgaan aan de klacht;

2) of een bedrag van 500 euro (vijfhonderd euro).

6.6. Geen garantie en overmacht

SUPERGAME is ten overstaan van de Speler, zowel contractueel als buitencontractueel, slechts aansprakelijk bij opzet of zware fout, zijnde een miskenning van de meest essentiële regels van de kunst in kwestie. SUPERGAME is bovendien nooit aansprakelijk voor enige schade door de Speler geleden naar aanleiding van de opschorting door SUPERGAME van de uitvoering van haar verbintenissen naar aanleiding van een contractuele wanprestatie van de Speler.

Als overmacht is onder meer te beschouwen: oorlog, oproer, stakingen, rampen, ongevallen, tekortkomingen van toeleveranciers en alle, niet toerekenbare oorzaken die de uitvoering door SUPERGAME van haar verbintenissen verhinderen of belemmeren. Overmacht zijdens SUPERGAME verleent haar het recht om hetzij de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten zolang de overmachtssituatie aanhoudt, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen – en dit zonder schadevergoedingsverplichting ten opzichte van de speler – wanneer de betrokken overmachtssituatie de uitvoering van haar verbintenissen definitief onmogelijk of zinloos maakt. De voormelde opschorting der uitvoering van de verbintenissen van SUPERGAME, tast de rechtsgeldigheid van de overeenkomst dan ook niet aan en verleent de speler geen enkele aanspraak lastens SUPERGAME.

7. INTELLECTUELE EIGENDOM

De Speler verklaart ervan op de hoogte te zijn dat SUPERGAME houder of begunstigde is van rechten met betrekking tot de kenmerken van de Site, de Software en de spellen die op de Site worden aangeboden.

De spellen zijn eigendom van Tonalty Amusement NV of van eventuele commerciële partners van Tonalty Amusement NV, die over de exclusieve rechten beschikken.

De toegang tot en het gebruik van de spellen en de Site leiden tot het gebruik van gegevens en programma's die geen eigendom zijn van de Speler en waarvoor Tonalty Amusement NV aan hem, desgevallend in naam en voor rekening van eventuele commerciële partners van Tonalty Amusement NV, een professionele, niet-exclusieve, tijdelijke, herroepbare, niet-overdraagbare licentie verstrekt die strikt beperkt is tot niet-commercieel gebruik van de aangeboden spellen en dit in strikte overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst. Deze licentie verleent geen enkel recht uit hoofde van de Speler en geen enkel recht waardoor de Speler aanspraak kan maken op het verloop van tijd of de houding van Tonalty Amusement NV of diens commerciële partners. De Speler mag geen sublicenties toekennen. Het gebruiksrecht waarmee de Speler instemt is afhankelijk van de ontbindende voorwaarde van het niet naleven door de Speler van deze Overeenkomst.

Elk gebruik van de spellen of de Site buiten de legitieme en geautoriseerde verbinding van de Speler tot de Site is ten strengste verboden.

Verder is het voor de Speler verboden om op welke wijze dan ook inbreuk te maken op de eerder genoemde intellectuele eigendomsrechten. Het is in het bijzonder verboden om onderscheidende kenmerken te reproduceren, mee te delen of, zelfs gedeeltelijk, te gebruiken of gebruik te maken van de gehele of gedeeltelijke inhoud van de Site, de Software of de spellen die de werking ervan mogelijk maakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SUPERGAME.

De Speler heeft ook niet het recht om alles of een gedeelte van de Software of de spellen op welke drager dan ook of in welke vorm dan ook te kopiëren, af te drukken, over te brengen of over te maken; om de Software of de spellen op welke manier dan ook te verkopen, te verhuren, een sublicentie te verlenen of de Software te verdelen; om de Software, de Site of de spellen te wijzigen en/of de Software, de Site of de spellen volledig of gedeeltelijk te integreren in andere informaticaprogramma's; om de Software, de Site of de spellen te compileren, te decompileren, te ontmantelen of te vertalen.

De Speler zal geen gebruik maken van robots, zoekprogramma's of enige andere manuele of automatische procedure die het voor hem of een derde mogelijk maakt om een gedeelte van of de volledige inhoud van de Site of een Spel of gegevens met betrekking tot de Spelers te indexeren, op te slaan, te registreren of te reproduceren.

Het is voor de Speler ook verboden om bijvoorbeeld: (a) andere personen gebruik te laten maken van de Site, de Software of de spellen zonder voorafgaande toestemming van SUPERGAME; (b) reverse engineering uit te voeren of afgeleide werken te creëren van de Site, de Software of de spellen; (c) de Site, de Software of de spellen te gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in deze Overeenkomst.

De Speler verbindt zich ertoe om alle kopieën van de Site, de Software of de spellen te verwijderen in het geval van uitschrijving, vrijwillig of op initiatief van Tonalty Amusement NV, om welke reden ook.

Alle ontwerpen, rapporten, tekeningen, software, berekeningen, beschrijvingen, modellen vormgevingen, domeinnamen, logo’s, merktekens, handelsnamen, vennootschapsnamen, samenstellingen en alle andere technische, visuele, commerciële en andere specificaties allerhande blijven te allen tijde de intellectuele eigendom van SUPERGAME. Alle rechten van intellectuele eigendom ter zake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen SUPERGAME en de speler, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij SUPERGAME of diens commerciële partners. De levering van diensten door SUPERGAME strekt niet tot enige overdracht van intellectuele eigendom.

8. SANCTIES

Bij voldoende ernstige contractuele wanprestatie van de wederpartij hebben partijen het recht over te gaan tot buitengerechtelijke ontbinding van deze overeenkomst, zonder vereiste van voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke machtiging, dit middels eenvoudige, schriftelijke kennisgeving. Een buitengerechtelijke ontbinding heeft onder meer tot gevolg dat SUPERGAME het gebruikersaccount afsluit.

Bij voldoende ernstige contractuele wanprestatie van de wederpartij kunnen partijen er evenwel ook voor kiezen hun contractuele verbintenissen op te schorten op grond van de niet-uitvoeringsexceptie, middels schriftelijke kennisgeving houdende ingebrekestelling aan het adres van de in gebreke zijnde partij, met verzoek een einde te stellen aan de contractuele wanprestatie.

Elke kennisgeving geschiedt rechtsgeldig ten aanzien van de speler op het e-mailadres dat de speler heeft opgegeven bij diens registratie.

Dit recht op ontbinding of opschorting laat het recht van partijen onverlet om, onverminderd de overige bepalingen van deze overeenkomst, schadevergoeding te eisen voor alle schade die door de geschade partij wordt geleden.

Als voldoende ernstige contractuele wanprestaties worden onder meer, ten niet-limitatieve titel, beschouwd:

 • Het niet naleven van de inschrijvingsvoorwaarden: in het bijzonder, in het geval dat er niet/niet langer aan de inschrijvingsvoorwaarden wordt voldaan of dat de informatie van de Speler niet/niet langer exact/oprecht/volledig/actueel is. Dit is ook het geval als aan de Speler een gokverbod is opgelegd.
 • Misbruik van de procedure voor het openen van een account;
 • Ongeoorloofd gebruik van de gebruikersaccount door de Speler, bijvoorbeeld wanneer de Speler de gebruikersaccount gebruikt als bankrekening;
 • Misbruik van bonussen, promoties en/of elk ander aanbod door SUPERGAME;
 • Alle fraude of onwettige activiteiten door de Speler of pogingen tot illegaal of niet door SUPERGAME geautoriseerd gebruik van de Site, de Software of de spellen, met inbegrip van het gebruik van de gebruikersaccount van een andere Speler (zelfs met zijn toestemming), of het gebruik van gestolen kredietkaarten of debetkaarten, of het witwassen van geld;
 • Alle vormen van piraterij van de Site, de Software of de spellen, met inbegrip van inbreuk op de intellectuele eigendom van SUPERGAME;
 • Elke schending van de spelregels die permanent beschikbaar zijn op de Site, met inbegrip van elke vorm van bedrog (zoals chip dumping of het gebruik van geautomatiseerde software);
 • Alle handelingen of pogingen tot fraude tussen spelers.

In het geval van opschorting of afsluiting van de gebruikersaccount van een Speler, behoudt SUPERGAME zich het recht voor om:

 • alle illegale of verdachte activiteiten door de Speler te melden aan alle bevoegde autoriteiten, waaronder de gerechtelijke autoriteiten, de leveranciers van elektronische betalingen of enige andere financiële instelling;
 • elke transactie, inzet of betaling van of aan een Speler op te schorten of te annuleren.
 • de bezittingen van de Speler te blokkeren om de gevolgen van, vermoed of bevestigd, ongeoorloofd of illegaal gebruik van de Site of de spellen te voorkomen;
 • het initiatief te nemen tot elke juridische handelingen die nodig of nuttig zijn om een einde te maken aan de schending verweten aan de Speler, om een vergoeding te verkrijgen voor de schade die is geleden door SUPERGAME of om de winst te herstellen die daarna zou zijn betaald aan de Speler of als gevolg van de schending die hem verweten werd.

In het geval dat de account van een Speler door SUPERGAME werd afgesloten vanwege het niet naleven van de Overeenkomst, zal de Speler via een e-mail naar het adres dat hij heeft opgegeven bij zijn inschrijving, hiervan op de hoogte worden gebracht.

De afsluiting van een gebruikersaccount leidt tot verlies van de eventueel verzamelde winsten als gevolg van de schending van de Overeenkomst door de Speler, zonder afbreuk te doen aan het recht van SUPERGAME om de vergoedingen die aan haar zouden zijn verschuldigd, terug te vorderen.

9. DUUR EN BEËINDIGING

9.1.  Deze Overeenkomst treedt onmiddellijk in werking nadat is geklikt op het vak ‘Ik bevestig dat ik 21 jaar of ouder ben. Ik oefen geen beroep uit als notaris, magistraat, gerechtsdeurwaarder of ben geen lid van de politie. De gebruiksrechtovereenkomst en de algemene contractsvoorwaarden heb ik gelezen en zijn duidelijk voor mij.’ De Overeenkomst blijft van kracht tot de afsluiting van de gebruikersaccount van de Speler.

9.2.  De Speler kan deze Overeenkomst op elk moment opzeggen per aangetekend schrijven gericht aan SUPERGAME, Statiestraat, 40, 2018 Antwerpen (België). De beëindiging van de Overeenkomst zal in werking treden wanneer de Speler een schriftelijke bevestiging van de beëindiging van de Overeenkomst heeft ontvangen van SUPERGAME.

9.3.  Zonder afbreuk te doen aan het recht van SUPERGAME om de gebruikersaccount te beëindigen in overeenstemming met artikel 8 van de Overeenkomst, is SUPERGAME ook gemachtigd om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen, zonder in achtname van een opzegtermijn door de gebruikersaccount van de Speler af te sluiten in het geval dat deze gedurende 12 maanden of langer inactief blijft. Elk positief saldo in het voordeel van de Speler zal gelijktijdig met de afsluiting van de gebruikersaccount aan hem worden overgemaakt, zonder afbreuk te doen aan het recht van de Speler om zich opnieuw in te schrijven.

9.4.  Zonder afbreuk te doen aan de gevolgen die zijn verbonden aan het afsluiten van de account, zoals beschreven in artikel 8, houdt de beëindiging van de Overeenkomst in dat de Speler stopt met het gebruiken van de Site, de Software en de spellen en dat hij alle kopieën ervan op zijn computer of andere media, verwijdert.

10. VARIA

10.1. Ethisch en verantwoord spelen

SUPERGAME verzoekt u met mate te spelen.

De speler wordt erover geïnformeerd dat de toename van speelduur of -frequentie bij sommige personen kan leiden tot afhankelijkheid of psychische klachten.

De gebruiker dient te weten dat verslaving leidt tot onaangepast, aanhoudend en herhaaldelijk spelen. Het speelplezier verandert in een dringende behoefte om te spelen en heeft ernstige gevolgen voor de speler en zijn omgeving.

De Speler kan op elk ogenblik de rubriek "VERANTWOORD SPEL" bekijken die beschikbaar is op elke pagina op de site van SUPERGAME. In deze rubriek heeft de Speler de beschikking over het geheel van de getroffen maatregelen op de site, de adviezen van de dienst ter bestrijding van het ziekelijk en buitensporig gokken ter voorkoming van de risico’s van verslaving, de mogelijkheid om zich te registreren als persoon die niet aan gokspelen mag meedoen, en vindt hij hier de te volgen procedure en de lijst van instellingen gespecialiseerd in gokverslaving.

10.2. Klantenservice en klachten

Tenzij anders bepaald in deze Overeenkomst, is de Speler verplicht alle verzoeken tot wijziging van zijn persoonlijke gegevens of klachten of geschillen door te sturen naar het adres helpdesk@supergame.be. De klachten moeten op straffe van verval uiterlijk binnen 14 dagen na de initiële transactie worden ingediend. Bij gebrek hieraan, zal de klacht worden beschouwd als niet-ontvankelijk.

Om de kwaliteit van de Site, de Software en de spellen te optimaliseren, zullen alle verzoeken van de Spelers zo snel mogelijk worden behandeld. De Speler verklaart echter dat SUPERGAME niet verplicht is om een onderzoek te starten of gevolg te geven aan een klacht die door een Speler is ingediend en betrekking heeft op een andere Speler.

SUPERGAME kan, naar eigen goeddunken, beslissen om acties te ondernemen tegen eenieder die ervan wordt verdacht illegale acties te hebben ondernomen of de voorwaarden van deze Overeenkomst te willen schenden.

SUPERGAME heeft echter geen enkele verplichting tegenover de Spelers om te controleren of de Spelers de Software, de Site of de Spellen gebruiken in overeenstemming met de voorschriften in deze Overeenkomst. In geen geval is het uitblijven van een reactie van SUPERGAME met betrekking tot de schending door een Speler van een bepaling in deze Overeenkomst, constitutief ten aanzien van haar afstand van recht.

10.3. Wijziging

SUPERGAME behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst, met inbegrip van de spelregels, te wijzigen, aan te passen en/of bij te werken.

De versie van de Overeenkomst op de website(s) van SUPERGAME is de geldende versie, die bindend is voor alle Spelers, met onmiddellijke ingang voor de toekomst.

Een bericht tot wijziging met een ingangsdatum daarvan, wordt weergegeven op de Site. Bijgevolg raadt SUPERGAME de Spelers aan om de Overeenkomst regelmatig te raadplegen of toch op zijn minst telkens wanneer SUPERGAME een bericht tot wijziging ervan publiceert.

Indien de Speler weigert om te worden gebonden door eventuele wijzigingen aan de Overeenkomst, gaat hij akkoord met de onmiddellijke afsluiting van zijn gebruikersaccount en stopt hij het gebruik van de Site, de Software en de spellen.

10.4. Bewaren van een gedrukte versie van de Algemene Gebruiksvoorwaarden

Het staat de Speler vrij om deze Overeenkomst op te slaan of af te drukken, op voorwaarde dat hij deze niet wijzigt.

In alle gevallen, worden de bestanden, gegevens en documenten die door SUPERGAME of haar eventuele partners onder veilige omstandigheden worden bewaard op informaticadragers, beschouwd als bewijs van de communicatie, de overeenkomst en alle financiële transacties die plaatsvonden tijdens de duur van de Overeenkomst. De Partijen erkennen dat deze elementen dezelfde bewijskracht hebben als een papieren document. E-mails die door de Organisator SUPERGAME worden opgeslagen op een elektronische drager, zijn rechtsgeldig, zelfs als de afzender deze niet heeft voorzien van een elektronische handtekening.

10.5. Deelbaarheid

Indien een of meerdere bepalingen in deze Overeenkomst ongeldig worden verklaard op grond van een wetgeving, regelgeving of ten gevolge van een definitieve uitspraak van een rechter, komen de Partijen overeen dat deze bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling met een equivalent bereik.

Verder komen ze overeen dat de ongeldigheid van een bepaling in deze Overeenkomst geen invloed heeft op de geldigheid van de andere bepalingen in de Overeenkomst, die hun volledige effect zullen behouden.

10.6. Overdraagbaarheid van het contract

De rechten en verplichtingen van een Speler kunnen niet worden overgedragen aan een derde, al dan niet een Speler, zonder voorafgaande toestemming van SUPERGAME.

De Speler erkent en gaat akkoord met het feit dat SUPERGAME de Software, de Site of alle of een deel van de spellen verkoopt zonder zijn voorafgaande toestemming. In dit geval zal SUPERGAME de Spelers op voorhand inlichten en ervoor zorgen dat de garanties die worden aangeboden door de derde overnemer niet minder zijn dan de garanties die werden aangeboden door SUPERGAME.

10.7. Toepasselijk recht, vorderingstermijn en bevoegde rechtbank

Deze Overeenkomst wordt in al haar onderdelen beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van internationale verdragen, doch onverminderd de werking van dwingende supranationale instrumenten. Het bewijsrecht in handelszaken wordt van toepassing verklaard.

Iedere rechtsvordering tot het bekomen van vergoeding, vrijwaring of terugbetaling vanwege Tonalty Amusement NV dient op straffe van verval te worden ingesteld uiterlijk binnen 6 maanden na de vroegste van volgende twee alternatieve gebeurtenissen: het ontstaan van het vorderingsrecht of het zich voordoen van het feit dat, zij het ook maar in de kiem, aanleiding kan geven tot enige aanspraak.

Enkel de rechtbanken te Antwerpen, België, en daarvan de respectieve Antwerpse afdelingen, alsook het Vredegerecht met territoriale bevoegdheid over de maatschappelijke zetel van Tonalty Amusement NV, zijn bevoegd om kennis te nemen van welkdanig geschil ook met betrekking tot ieder geschil dat voortvloeit uit deze Overeenkomst, weze het onder meer, niet-limitatief, ter zake de totstandkoming, interpretatie, uitvoering, sanctionering of beëindiging.

Hulp

Hulp

Je kan ons ook bereiken via email: helpdesk@supergame.be

Of via onze Social:

We use cookies to improve your experience. By using our website you are accepting our Cookie Policy Cookie Policy